ITA 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชีวัด OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

07.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

08.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

09.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

010.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

018.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

024.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

025.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
 
 

การป้องกันการทุจริต

 

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial