ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตราฐานคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตราฐานคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share:วันคนพิการสากล ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โดย ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ดำเนินการจัดโครงการวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเค เพลส โดยมีนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี


Share:ประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 11 ราย


Share:ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาวสุภัทรษร คำพิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม


Share:กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (การย้อมครามโบราณ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ้ำเจริญ) ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ


Share:ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด โดยมี น.ส.อัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม


Share:ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการโดยใช้ข้อมูล tp map

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการโดยใช้ข้อมูล tp map ที่ต้องได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด


Share:ช่วยผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดบึงกาฬ กิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง อบต.ดงบัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 2 ราย


Share:กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจิต เนื่องในวันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทีม One Home จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจิต เนื่องในวันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial