มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคม

วันที่ 30 เมษายน 2567

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคม

เนืองในเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธิมอบฯ


Share:ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม


Share:ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 7.00 น. 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสัสดีจังหวัดบึงกาฬ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงบึงกาฬ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ณ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืงบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

➡เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน สานสัมพันธ์องค์กรให้รู้จักกันมากขึ้น

☑โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติพบปะพูดคุยกับส่วนราชการ และองค์กรเอกชน พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการต่าง ๆ ร่วมในงาน


Share:ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางเตือนใจ คงสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ตรวจราชการ พม.) พร้อมด้วย นางสาววรรณา อรัญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดนกาฬสินธุ์ นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าหน่วยงานทีม พม.หนึ่งเดียวจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุบึงโขงหลง และการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลบึงโขงหลง


Share:ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรวาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ เปรมปรัชญา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรวาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในที่ประชุม


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์ภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์ภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300)

วันที่ 18 เมษายน 2567

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวปภัสราภรณ์ อันทะปัญญา ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ร้องเรียนผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300) มีความเดือดร้อน ครอบครัวมีผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างขัดสน ในพื้นที่ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด และตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 ราย


Share:กิจกรรมเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวโชติมา แสนสระดี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial