โครงการให้ความรู้สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการฯ ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการทุกประเภท จำนวน 60 คน


Share: