โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบึงโขงหลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลบึงโขงหลง วัดศิริมงคลวราราม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


Share: