โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย 25 ตาสับปะรด

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00น. นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายพงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นายพงษ์พัฒน์ แดนนาเลิศ นิติกร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย 25 ตาสับปะรด เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


Share: