โครงการอบรมการออมและสวัสดิการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงวัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาววิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมการออมและสวัสดิการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงวัย เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการออมแก่ผู้สูงอายุ ผู้กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง


Share: