โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการกับการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรคนตาบอดภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019ณห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่จังหวัดบึงกาฬ


Share: