โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินจัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ประธานเปิดโครงการฯ


Share: