โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองทุ่ม

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นายเกริกเกียรติ โสสีทา นิติกร 2. นายวีระชาติ จำปาศรี นักพัฒนาสังคม 3. นายพงษ์พัฒน์ แดนนาเลิศ นิติกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองทุ่ม ในหัวข้อ การร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชุน (โดยเฉพาะ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกุดสิม ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็น อาสาสมัคร กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองทุ่ม จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน


Share: