โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ศรีสงคราม ผู้ช่วยปฎิบัติงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุม “โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค” เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่นวกับการเบิกจ่ายเงินประมาณหน่วยงานของรัฐ ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: