เหตุไฟไหม้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
การช่วยเหลือ
1.เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้มอบเงินสดจำนวน 5,000 บาทพร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะได้นำข้อมูลผู้ประสบปัญหาดังกล่าว เข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป

Share: