อบรมเสริมสร้างสุขภาพและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

นางสาววิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายพงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ ในโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2


Share: