สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เดินทางไปราชการ นำส่งคนพิการทางสติปัญญาเข้ารับบริการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เดินทางไปราชการ นำส่งคนพิการทางสติปัญญาเข้ารับบริการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน การเข้าสังคมและการฝึกอาชีพ


Share: