วันดินโลก

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “วันดินโลก” รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลาย
ให้ผืนดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ


Share: