วันคนพิการสากล ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โดย ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ดำเนินการจัดโครงการวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเค เพลส โดยมีนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี


Share: