ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายวราดิศร อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬ/ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีวิไล ร่วมด้วยหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ นายอำเภอศรีวิไล องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย
1.นายสุรศักดิ์ โป๊ะปะนม บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 8 ตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ (เสียหายทั้งหลัง) เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8,000 บาท
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 10,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง จำนวน 33,000 พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2.นายประสิทธิ์ หอมสมบัติ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 8 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ (เสียหายบางส่วน)
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งมอบสิ่ง เครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต


Share: