ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายนางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายธีรพงษ์ นิระเคน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) นางสาวดาว ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เดิมผู้ประสบปัญหาทำงานขายพวงกุญแจที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถขายของได้และกลับมาอยู่จังหวัดบึงกาฬ 6 เดือน ปัจจุบันมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน มีบุตร 5 คน โดยให้บุตรอยู่ในความดูแลของย่าทุกคน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จนท.พมจ.บึงกาฬ พูดคุยให้กำลังใจและช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ และเยี่ยมบ้านกรณีครอบครัวอุปถัมภ์ 1 ราย ในเขตบ้านนาอ่าง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ


Share: