ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อประเมินความพร้อมของผู้กู้ยืมและสอบข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อประเมินความพร้อมของผู้กู้ยืมและสอบข้อเท็จจริง ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกู้ยืมฯต่อไป ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


Share: