ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

นางสาวปภัสราภรณ์ อันทะปัญญา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และ นายวีระชาติ จำปาศรี นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ตำบลป่งไฮและตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 ราย เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬต่อไป


Share: