ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ พร้อมด้วย อบต.ป่งไฮ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ผู้สูงอายุไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และไม่มีคนดูแล คือ นายคำดี เหลาคำ อายุ 79 ปี โดยปัจจุบันอาศัยอยู่ที่วัดโขงประดิษฐ์๑ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จึงขอความช่วยเหลือมายังสนง.พมจ.บึงกาฬ เพื่อจัดหาที่อยู่ไปยังสถานสงเคราะห์ สนง.พมจ.บึงกาฬ จะได้นำข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าวเข้าที่ประชุมหารือ แนวทางการช่วยเหลือต่อไป


Share: