ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาอนุมัติ ต่อไป


Share: