ลงพื้นที่ตำบลโคกก่อง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลชมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในการสอบข้อเท็จจริงของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share: