ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนพดล เค้าสิม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเจนจิรา สำแดงอาจ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ นางสาวรสธร สิงบุดดี รองนายกเทศบาลหอคำ นายธนกฤติ อาษาจิตร เลขานุการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหอคำ นายณัฐพงษ์ เข็มศิริ สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง


Share: