ระชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมเงินกองทุน

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 26 ราย และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 7 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: