มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคม

วันที่ 30 เมษายน 2567

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคม

เนืองในเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธิมอบฯ


Share: