มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการส่งกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้พ้นโทษไม่มีค่าพาหนะกลับภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย ณ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการส่งกลับภูมิลำเนาเดิม


Share: