ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ตำบลศรีวิไล

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
พร้อมด้วย นายอำเภอศรีวิไล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยการช่วยเหลือ
-เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนต่อการดำรงชีวิต
-อำเภอศรีวิไล ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พร้อมทั้ง พัดลม และเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
-สำนักงานพัฒนาสังคมฯจะได้นำข้อมูลผู้ประสบปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป


Share: