ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับนายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมความเสมอภาค เป็นธรรม คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ


Share: