ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2567) ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 29 มีนาคม 2567

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวโชติมา แสนสระดี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2567) ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 สู่การปฏิบัติ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์


Share: