ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สวัสดิการสังคมผู้สูงวัย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สวัสดิการสังคมผู้สูงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความรู้ใน ๓ ประเด็นหลัก คือ การทำงานของผู้สูงอายุ การออม และการจัดสวัสดิการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการออม และระบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ รวมถึงการหารือแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมภูทอก ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share: