ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังการค้าประเวณีและความรุนแรงในครอบครัว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังการค้าประเวณีและความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมบีเคแกรนด์บอลลูม3 โรงแรมบีเคเพลส อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้รับตาม พรบ.และเฝ้าระวัง ป้องกัน ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น


Share: