โครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยจังหวัดบึงกาฬ

วันที่  15 กรกฎาคม 2563  นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์  เปรมปรัชญา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วม โครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้มีความรู้ล ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติภัยที่จะเกิจากสาธารณภัย


Share: