ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ


Share: