ประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามสิทธิอันพึงได้รับตามกฎหมาย และซักซ้อมแนวทางการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ระบบ- E-AHT)

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามสิทธิอันพึงได้รับตามกฎหมาย และซักซ้อมแนวทางการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ระบบ- E-AHT) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมี นายรัชพล มณีเหล็ก
ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share: