ประชุมซ้อมแผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย นายพลพลากร สอนนนฐี หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป/จนท. กอ.รมน.จว.บก. เข้าร่วมประชุมซ้อมแผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 5 แผนงานฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด/ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนน ณ บ้านเหล่าหลวง ม.3 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดังนี้ 1. ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ 2.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ 3.แรงงานจังหวัดบึงกาฬ 4.จัดหารงานจังหวัดบึงกาฬ 5.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 6.สนง.พมจ.บึงกาฬ 7.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำในพื้นที่


Share: