ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม)เพื่อยกระดับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

นางสาวพรพิมล พูลลาภ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม)เพื่อยกระดับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นผู้ช่วยนักจัดการรายกรณี (Case Management Assistant) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุม


Share: