ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566

นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล จำนวน 14 ราย พิจารณาอนุมัติคืนเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566 – 2570) พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ และพิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จั


Share: