ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: