ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เด็กรายบุคคลจำนวน 11 ครอบครัว เด็กจำนวน 23 ราย และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณโครงการเยาวชนต้นกช้า ตำบลนาสะแบง จำนวน 57,750 บาท


Share: