ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายธาตรี บุญมาก เป็นประธาน


Share: