ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนผู้สูงอายุและการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนผู้สูงอายุและการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบวงเงินให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 45 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,145,000 บาท และพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 154,600 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ เป็นประธานการประชุม


Share: