ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 46 ราย พร้อมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 7 แห่ง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใหญ่ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาอนุมัติต่อไป


Share: