ประชุมการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

นายพงษ์พัฒน์ แดนนาเลิศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง มีจิตสำนึกความเป็นไทย และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ระยะที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


Share: