ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” เพื่อให้ประชาชนทราบช่องทางการแจ้งเหตุ และร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ผ่านช่องทางต่างๆณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: