บรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดน กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว(จังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ) หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share: