ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน ALL genders are equal

ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1irIyZX6zUe7n6T03HuMW-RzC6VvKJeF9

Share: