ถอดบทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการ ฯ ประจำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวนิพภาวี พุทธคำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม “ถอดบทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการ ฯ ประจำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาในการดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: