ติดตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้ายการเต้นประกอบจังหวะ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัด

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายธนวิทย์ ทาต้อง นักพัฒนาสังคม ติดตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้ายการเต้นประกอบจังหวะ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด


Share: