ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางเตือนใจ คงสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ตรวจราชการ พม.) พร้อมด้วย นางสาววรรณา อรัญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดนกาฬสินธุ์ นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าหน่วยงานทีม พม.หนึ่งเดียวจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุบึงโขงหลง และการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลบึงโขงหลง


Share: